آمریکا به نشانه جانبداری از اسرائیل رسما از یونسکو خارج می‌شود
آمریکا به نشانه جانبداری از اسرائیل رسما از یونسکو خارج می‌شود