ائتلاف آمریکایی ضد داعش: حضورمان در عراق کم نشده استائتلاف آمریکایی ضد داعش: حضورمان در عراق کم نشده است