اخذ پروانه فنی بهره‌برداری برای سم‌فروشی‌ها الزامی شد
اخذ پروانه فنی بهره‌برداری برای سم‌فروشی‌ها الزامی شد