اردوغان: پس از انتخابات پارلمانی آلمان،‌ روابط با برلین بهبود می‌یابد
اردوغان: پس از انتخابات پارلمانی آلمان،‌ روابط با برلین بهبود می‌یابد