اردوی فرهنگی و پرورشی دانش‌آموزان پسر مناطق مرزی در اردبیل آغاز شد
اردوی فرهنگی و پرورشی دانش‌آموزان پسر مناطق مرزی در اردبیل آغاز شد