از وضعیت حضور در کابینه دولت دوازدهم تا پروژه‌سازی برای پرستاران و پزشکان
از وضعیت حضور در کابینه دولت دوازدهم تا پروژه‌سازی برای پرستاران و پزشکان