بازدید فرمانده کل ارتش از اردوهای جهادی بسیج سازندگی
بازدید فرمانده کل ارتش از اردوهای جهادی بسیج سازندگی