بغداد برای گفت‌وگو با مقامات کردستان شرط گذاشت
بغداد برای گفت‌وگو با مقامات کردستان شرط گذاشت