تاکید وزیران امور خارجه ایران و شیلی بر گسترش روابط دو جانبه
تاکید وزیران امور خارجه ایران و شیلی بر گسترش روابط دو جانبه