ترامپ به زودی تکلیف وزیر دادگستری آمریکا را روشن می کند
ترامپ به زودی تکلیف وزیر دادگستری آمریکا را روشن می کند