تشکیل سه کمیته برای بررسی لوایح تفکیک سه وزارتخانه
تشکیل سه کمیته برای بررسی لوایح تفکیک سه وزارتخانه