تعیین تکلیف "نوسازی تاکسی‌های فرسوده" در هفته آتی
تعیین تکلیف "نوسازی تاکسی‌های فرسوده" در هفته آتی