تغییررشته ۱۴ هزار دانش‌آموز پایه دهمی/امکان تغییر رشته صرفا برای ورود به پایه یازدهم
تغییررشته ۱۴ هزار دانش‌آموز پایه دهمی/امکان تغییر رشته صرفا برای ورود به پایه یازدهم