تکواندوی قهرمانی کشور پایان روز نخست با مشخص شدن نفرات برتر اوزان فردتکواندوی قهرمانی کشور

پایان روز نخست با مشخص شدن نفرات برتر اوزان فرد