ثبت نام «وام ضروری» بازنشستگان از فردا /افزایش رقم وام به ۴ میلیون تومان
ثبت نام «وام ضروری» بازنشستگان از فردا /افزایش رقم وام به ۴ میلیون تومان