ثبت ۲۲ گونه ژن جدید در بانک جهانی توسط دانشگاه آزاد جهرم
ثبت ۲۲ گونه ژن جدید در بانک جهانی توسط دانشگاه آزاد جهرم