جذب روزانه ۵۰۰ نفر از معتادان در حاشیه‌ بزرگراه‌ها و محدوده‌های پر تردد
جذب روزانه ۵۰۰ نفر از معتادان در حاشیه‌ بزرگراه‌ها و محدوده‌های پر تردد