جسد یکی دیگر از مفقودان سیل علی‌آباد کتول پیدا شد/ ادامه جستجو برای یافتن آخرین مفقودیجسد یکی دیگر از مفقودان سیل علی‌آباد کتول پیدا شد/ ادامه جستجو برای یافتن آخرین مفقودی