حاضری: روحانی نگاه اصلاح‌طلبانه در بکارگیری از توانمندی زنان را عملیاتی کرد
حاضری: روحانی نگاه اصلاح‌طلبانه در بکارگیری از توانمندی زنان را عملیاتی کرد