حل مسائل انجمن‌های فرهنگی هنری در دستور کار وزارت ارشاد
حل مسائل انجمن‌های فرهنگی هنری در دستور کار وزارت ارشاد