خداحافظی سفیر سوئیس/ تقدیم استوارنامه سفیر جدید اتریش
خداحافظی سفیر سوئیس/ تقدیم استوارنامه سفیر جدید اتریش