درخواست درباره قرارداد بوئینگ و ایران


گروه اقتصادی: دولت آمریکا از یک دادگاه در این کشور خواست تا مهلت افشای جزئیات قرارداد میان شرک هواپیماسازی بوئینگ و ایران ایر را تمدید کند.