رایزنی تلفنی عباس با پادشاه عربستان درباره توافق آشتی ملی با حماس
رایزنی تلفنی عباس با پادشاه عربستان درباره توافق آشتی ملی با حماس