سازمان ملل مدعی است مدارک کافی برای محکوم کردن بشار اسد دارد
سازمان ملل مدعی است مدارک کافی برای محکوم کردن بشار اسد دارد