شهرجردی با برافراشتن ۲۵ پرچم در صدر لیگ کاتا ایستاد
شهرجردی با برافراشتن ۲۵ پرچم در صدر لیگ کاتا ایستاد