طاهریان: مدیریت زنان در اولویت‌های وزارت ورزش به خوبی مطرح شده است
طاهریان: مدیریت زنان در اولویت‌های وزارت ورزش به خوبی مطرح شده است