علی مرادی: ورزشکاری مثل رستمی خود را اثبات کند امکانات بیشتری برایش فراهم می‌شود
علی مرادی: ورزشکاری مثل رستمی خود را اثبات کند امکانات بیشتری برایش فراهم می‌شود