قتل عمد در فوت میوه فروش مطرح نیست/احضار ۵ نفر از ماموران شهرداریقتل عمد در فوت میوه فروش مطرح نیست/احضار ۵ نفر از ماموران شهرداری