مالزی تمام واردات خود را از کره شمالی به حالت تعلیق درآورد
مالزی تمام واردات خود را از کره شمالی به حالت تعلیق درآورد