مشکل ریزگردهای شرق اهواز تا سه سال دیگر حل می‌شود
مشکل ریزگردهای شرق اهواز تا سه سال دیگر حل می‌شود