نماینده کاشمر: وزیر پیشنهادی بهداشت روحیه جهادی و انقلابی دارد
نماینده کاشمر: وزیر پیشنهادی بهداشت روحیه جهادی و انقلابی دارد