وزیر کار: با مشارکت در انتخابات می‌توان آرزوها و آمال خود را برای ایران رقم زد
وزیر کار: با مشارکت در انتخابات می‌توان آرزوها و آمال خود را برای ایران رقم زد