وعده‌ی نماینده‌ی هشترود در مجلس برای حل مشکل بیمه خبرنگاران
وعده‌ی نماینده‌ی هشترود در مجلس برای حل مشکل بیمه خبرنگاران