کرانچار: اگر پیروز نشویم، من و سپاهان دچار مشکل خواهیم شد
کرانچار: اگر پیروز نشویم، من و سپاهان دچار مشکل خواهیم شد