یک پنجم آمریکایی‌ها به بیماری‌های روان مبتلا هستند
یک پنجم آمریکایی‌ها به بیماری‌های روان مبتلا هستند