۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است