۵ درصد کودکان کار با باندها همکاری دارند/برخی دلال آسیب‌های اجتماعی هستند
۵ درصد کودکان کار با باندها همکاری دارند/برخی دلال آسیب‌های اجتماعی هستند